Privacy statement Wie Zorgt!

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Wij blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens en willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Vrijwillig toegestuurde informatie zullen wij gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid.

Wie Zorgt! B.V. is ervan overtuigd dat de privacy van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hieraan stelt. Met deze privacy statement geeft WieZorgt! u inzicht in, hoe in voorkomende situaties conform de AVG wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Wie zijn wij

WieZorgt! uitzendbureau, gevestigd in Meppel is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. WieZorgt! schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. WieZorgt! blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt WieZorgt! contractuele afspraken (verwerkingsovereenkomsten) over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft!

Technische informatie en cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u bezocht en de informatie die u bekeek, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Wie Zorgt! maakt gebruik van cookies en web-statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u uzelf inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen met de vraag of u geïnteresseerd bent om bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement. Heeft u geen interesse heeft, kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende  persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

NAW gegevens, e-mail adres, andere contactgegevens, geboortegegevens, leeftijd, geslacht, curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring, gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan, gegevens over beschikbaarheid en verlof, andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, pasfoto. Dit alles op vrijwillige basis.

Wanneer u kunt gaan werken/werkt/heb gewerkt:

Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning, overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie, daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening/ referentie check.

Wie Zorgt! legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

Met wie kunnen wij u persoonsgegevens delen?

Wie Zorgt! kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers,  leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘Wanneer verzamelen wij u persoonsgegevens?”

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten (indien u (nog) niet voor Wie Zorgt! hebt gewerkt)

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het inschrijfmoment indien u niet voor Wie Zorgt! heeft gewerkt. U krijgt een schriftelijk verzoek van ons wanneer dit termijn verloopt met daarbij het verzoek tot bevestiging indien u nog wel in aanmerking  wilt komen voor bemiddeling.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kun u zichzelf  laten uitschrijven. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld. Uw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden in verband met claimrisico’s). In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor Wie Zorgt! onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

Indien u voor Wie Zorgt! werkt/heb gewerkt

Uw bemiddelingsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits  en fiscale verplichtingen langer beschikbaar.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun u dit doorgeven aan Wie Zorgt! U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door ons. Uw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Uw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor Wie Zorgt! onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

(Contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

Wie Zorgt! verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, om een zakelijke relatie te onderhouden en om een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Wie Zorgt! kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en sub-verwerkers (bv gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe verplicht kunnen worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Uw rechten:
Inzage en/of wijzigen gegevens

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Wie Zorgt! Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. Neem contact op met uw contactpersoon van WieZorgt! Wanneer wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte

Recht om gegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare vorm op vragen. Neem contact op met uw contactpersoon van WieZorgt! U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.

Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon van WieZorgt!.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaats gevonden.

Procedure, responsetermijn en kosten

Wij proberen uw verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

Beveiliging:

Wie Zorgt! doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Wie Zorgt! met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Wie Zorgt!, dan kunt u telefonisch, per mail of schriftelijk contact opnemen met uw contactpersoon. Indien u het niet eens bent met het gebruik door WieZorgt! van uw persoonsgegevens, kunt u tevens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via het formulier “Melden datalek”.

Wijzigingen

Wie Zorgt! kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. De meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op deze website. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen WieZorgt! en een betrokkene.

Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Meppel, mei 2018

Melden datalek

(Vermoeden van een) datalek? Meld het direct!

Er is sprake van een datalek als derden, die geen toegang zouden mogen hebben tot bepaalde persoonsgegevens, die informatie in handen krijgen. Meld het direct met dit formulier indien er sprake van een (vermoedelijk) datalek.

Melden datalek

Wie Zorgt! gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Indien u uw gegevens aan ons verstrekt, geef u ons toestemming om u te benaderen over onze dienstverlening. Zie voor meer informatie ons Privacystatement.

Hoe kan ik je helpen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbief!